RESPECT Index - publikacja pierwszego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie

Dodano: 19.11.2009

19 listopada 2009 r. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła wyniki ratingu giełdowych spółek odpowiedzialnych społecznie oraz rozpoczęła publikację pierwszego indeksu spółek odpowiedzialnych społecznie – RESPECT Indexu.

Projekt badania społecznej odpowiedzialności w spółkach giełdowych, którego finalnym efektem jest RESPECT Index Giełda Papierów Wartościowych realizuje wspólnie z Partnerami:
Kulczyk Investments – Partnerem Merytorycznym projektu, inicjatorem i twórcą metodologii badania, firmą doradczą Deloitte – Partnerem ds. audytu, odpowiedzialnym za weryfikację udzielonych przez spółki odpowiedzi a także miesięcznikiem Forbes – Partnerem medialnym projektu. 

Dzisiejszy dzień jest ważnym dniem w skali ostatnich kilku lat, jeśli chodzi o rozwój rynku kapitałowego i działalność GPW. Dzisiaj uroczyście inaugurujemy koncept promowania i mierzenia poprzez indeks odpowiedzialnego zarządzania w spółkach giełdowych. Jeżeli ktoś prowadzi biznes to jego zarządzanie ma odpowiedzialny charakter, my zwracamy jednak uwagę, na to, że nowoczesne przedsiębiorstwo to takie, które uwzględnia w swoich działaniach to jak się zachowuje wobec akcjonariuszy, partnerów biznesowych, interesariuszy, społeczności, w obrębie której funkcjonuje. Wprowadzając do obiegu biznesowego na rynku kapitałowym pojęcie odpowiedzialnego zrządzania akcentujemy, że odpowiedzialność oznacza zdolność do rozliczania się wobec kogoś z tego, jak prowadzona jest spółka publiczna, jak funkcjonuje w kontekście gospodarczym i społecznym. Dlatego ten pakiet rozwiązań nazwaliśmy skrótem RESPECT, co oznacza przestrzeganie, podporządkowanie naczelnym standardom, odpowiedzialność wobec kogoś. Ta odpowiedzialność to nie tylko nacechowana społecznie odpowiedzialność zarządcza spółki publicznej, ale także sposoby, metody i praktyki komunikowania się spółki notowanej na giełdzie ze swoim otoczeniem, zasady ładu informacyjnego w relacji pomiędzy spółką a jej interesariuszami, zasady corporate governance, usystematyzowane i skatalogowane w postaci Dobrych Praktyk spółek notowanych na GPW. Nowoczesna giełda papierów wartościowych, która funkcjonuje w środowisku konkurencyjnym, zabiega o inwestorów, w sytuacji gdy przepływy kapitałowe odbywają się bez większych przeszkód w sposób transgraniczny, jest czymś więcej niż mechanizmem do zawierania transakcji. Jest instytucją do wyznaczania standardów, do określania dobrych praktyk biznesu, do powoływania do życia nowych rynków, nowych segmentów obrotu, do tego by kreować potrzeby uczestników rynku. Indeks, który tworzymy to mechanizm generowania większego zainteresowania ze trony inwestorów, większej wyceny spółek, który będzie przekładać na konkretny dopływ kapitału do spółek, włączonych do indeksu – powiedział Ludwik Sobolewski, Prezes Zarządu GPW.

Giełdy papierów wartościowych mają swoją bardzo ważną rolę do odegrania – rolę lidera – w budowie odpowiedzialnego biznesu. Dzisiejsze uruchomienie RESPECT Indexu to początek wielkiej przygody, wielkie wyzwanie, które stoi przed nami – powiedziała Eliza Durka, Dyrektor Biura Komunikacji Marketingowej GPW.

RESPECT Index służy ocenie koniunktury wśród spółek o najwyższym ratingu, osiagniętym w ramach badania ankietowego skierowanego do spółek krajowych notowanych na rynku regulowanym GPW. Badanie uwzględniało aspekty: ekonomiczny, ekologiczny i społeczny funkcjowania spółki. RESPECT Index jest indeksem dochodowym, uwzględniającym dochody z tytułu dywidend i praw poboru. Do pierwszego składu RESPECT Index zostało zakwalifikowanych 16 spółek, które otrzymały najwyższe oceny ratingowe w badaniu.

Są to spółki (w kolejności alfabetycznej):

APATOR SA
BANK PBH
Barlinek SA
Ciech SA
Citi Handlowy
ELEKTROBUDOWA SA
Grupa LOTOS SA
GRUPA ŻYWIEC SA
ING Bank Śląski SA
KGHM Polska Miedź
Mondi Świecie SA
PGNiG SA
PKN ORLEN SA
Telekomunikacja Polska SA
Zakłady Azotowe w Tarnowie – Mościcach SA
Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” SA