Miara biznesu społecznie odpowiedzialnego

Dodano: 10.06.2009

Kilka tygodni temu jeden z członków komitetu odpowiadającego za rekomendację spółek do indeksu FTSE4Good wspomniał, że przechadzając się ulicą Londynu został zaczepiony przez przechodnia, który widząc go krzyknął: "to przez Pana nie dostałem bonusów za ostatni rok!”.

Jak się okazało człowiekiem, który mówił te słowa był członek zarządu jednej ze spółek, która w ramach rocznego przegląd portfela indeksu FTSE4Good, nie znalazła się wśród uczestników tego indeksu. Wydarzenie to, po ponad 30 latach od pojawienia się hasła CSR (Corporate Social Responsibility) jest znakiem, że idea ta osiągnęła wreszcie poziom sprawczy.

Od końca lat 90-tych ub. wieku obserwujemy silny wzrost liczby wskaźników (benchmarków), których nadrzędnym celem jest opisywanie koniunktury wśród spółek spełniających określone wymogi CSR. Potrzeba tworzenia indeksów w dużej mierze była odpowiedzią na pojawiające się w procesie upowszechniania idei biznesu odpowiedzialnego społecznie, podstawowych pytań: czy inwestycja w spółki spełniające określone wymogi CSR będzie wiązać się z mniejszym ryzkiem niż inwestycja w spółki pozostałe oraz czy spółki takie gwarantują wyższe stopy zwrotu w długim okresie niż indeksy szerokiego rynku.

Pierwsze indeksy CSR powstawały w Stanach Zjednoczonych (patrz tabela). Za protoplastę tego zjawiska należy uznać firmę Dow Jones (min. wydawca Wall Street Journal, ale także firma obliczająca indeks DJIA), która we wrześniu 1999 roku rozpoczęła publikację indeksu SI (Sustainability Index). Rok później fundusz Calvert rozpoczął publikację indeksu CSR, zaś w lipcu 2001 roku pierwszy indeks (FTSE4Good) opublikowała angielska firma FTSE.

Proces tworzenia indeksu CSR złożone jest z kilku etapów. Jednak zawsze kluczowym etapem jest etap pierwszy, który obejmuje kwalifikację spółek do portfela indeksu. W tym etapie według ściśle z góry określonych kryteriów wybiera się spółki, które mogą zostać wpisane na listę uczestników indeksu. Następnie z listy tej wybiera się spółki, które spełniają poszczególne kryteria na najwyższym poziomie. Wreszcie etap ostatni to wyznaczenie wag poszczególnych spółek w indeksie i jego obliczanie. Oprócz tego portfel indeks może ulegać regularnym czy nadzwyczajnym modyfikacjom, co skutkuje zmianą jego składu.

Indeksy CSR oprócz swojej podstawowej roli, czyli dostarczania informacji o bieżącej koniunkturze wśród spółek danego segmentu stają się coraz częściej podstawą dla konstrukcji w oparciu o ich skład portfeli funduszy inwestycyjnych. Według jednego z pierwszych raportów dotyczącego funduszy SRI (Social Responsibility Investment), w latach 1995 – 2007 w Stanach Zjednoczonych aktywa w portfelach dobieranych poprzez kryterium społeczne rosły rocznie o 36% osiągając na koniec 2007 roku poziom 2,7 bln USD, co stanowiło 3% wartości wszystkich aktywów funduszy inwestycyjnych. Natomiast liczba funduszy zamkniętych oraz ETF wzrosła w latach 1995 – 2007 z 55 do 260, zaś wartość aktywów tych funduszy zwiększyła się w tym czasie o 190 mld USD.

Zainteresowanie tego typu funduszami rośnie również w Europie zarówno wśród funduszy inwestycyjnych jak i emerytalnych. W 2001 roku największe fundusze emerytalne w Holandii zaczęły uwzględnia w swojej polityce inwestycyjnej kryteria inwestowania odpowiedzialnego społecznie. Podobne regulacje zostały wprowadzone przez rząd Belgii wobec funduszy emerytalnych działających w tym kraju.

Według ostatniego raportu włoskiej firmy VIGEO opublikowanego w listopadzie 2008 roku, w Europie liczba funduszy typu SRI wzrosła ze 159 w 1999 roku do 537 obecnie, oznacza to, że przeciętnie rok do roku pojawiało się 40 nowych funduszy, z czego najwięcej w latach 1999 – 2000 i 2007 – 2008, czyli podczas dekoniunktury na rynku akcji. Obecnie najwięcej funduszy inwestujących w spółki SRI znajduje się we Francji, Belgii i Wielkiej Brytanii, a ich w sumie jest to 300 różnych funduszy. Na kolejnych miejscach są Szwecja, Szwajcaria, Niemcy, Austria, Holandia, Włochy i Hiszpania. Aktywa wszystkich europejskich funduszy SRI wzrosły z 11 mld EURO w 1999 roku do 48 mld EURO w roku 2008, warto jednak dodać, że przeciętnie fundusze tego typu stanowią zaledwie 0,8% wartości aktywów wszystkich funduszy inwestycyjnych w Europie. Jak widać wskaźnik ten jest w Europie blisko czterokrotnie niższy niż w Stanach Zjednoczonych, co może wskazywać na dalsze możliwości rozwoju tej formy inwestowania w poszczególnych państwa europejskich. Najwyższy udział fundusze SRI w aktywach wszystkich funduszy mają w Belgii (6%), najniższy zaś we Francji i Włoszech (0,9%).

Powstawanie różnego rodzaju funduszy inwestujących w portfele indeksów odpowiedzialnych społecznie skutkuje wzrostem zainteresowana spółkami, które są uczestnikami tych indeksów. Zjawisko to prowadzi z drugiej strony do wzrostu zainteresowania poszczególnych spółek przynależnością do tych indeksów, a ponieważ do indeksów mogą należeć spółki spełniające kryteria indeksów, to wymusza to wśród spółek wprowadzanie poszczególnych zasad wymaganych przez CSR. W opublikowanym w 2001 roku raporcie firmy PricewaterhouseCoopers władze spółki GlaxoSmithKline otwarcie przyznają się do wpływu jaki inwestowanie społecznie odpowiedzialne wywiera na ich działalność, co pozwala na poprawę ich ratingu oraz uwzględnienie akcji spółki w portfelach indeksów CSR. W tym kontekście można powiedzieć, że to nie tylko samo zjawisko CSR doprowadziło do powstawania indeksów i dedykowanych funduszy inwestycyjnych, ale to obecnie indeksy CSR motywują spółki do stosowania poszczególnych zasad w prowadzonej przez siebie działalności biznesowej.

Przywołana na wstępie rozmowa, która rozegrała się na ulicach Londynu być może nie miałaby miejsca gdyby władze tej symbolicznej spółki wyciągnęły wnioski płynące z dotychczasowego rozwoju CSR i jego postrzegania przez inwestorów na rynku kapitałowym. Odpowiednie podejście może przynieść korzyści zarówno samej spółce (lepsze wyniki finansowe, lepsza atmosfera wśród pracowników itd.) jak i również jej akcjonariuszom (wyższe zyski, wyższa dywidenda, czy bardziej bezpieczna inwestycja).

Najważniejsze indeksy SRI
FTSE4Good rodzina indeksów angielskiej firmy FTSE. Pierwszy indeks został opublikowany w lipcu 2001 roku. Obecnie obliczane są indeksu dla całego świata, wybranych rynków oraz regionów. Selekcja spółek do indeksów obejmuje analizę negatywną (nie brane są pod uwagę spółki zajmujące się produkcją broni, używek czy nie przestrzegające zasad równości społecznej) oraz pozytywną (działanie na rzecz ochrony środowiska, rozwijanie pozytywnych relacji z otoczeniem, utrzymanie i rozwój praw człowieka, walka z korupcją). Indeksy te mają jako jedyne specjalny status uznawany przez UNICEF.
DJSI grupa indeksów obliczanych przez firmę Dow Jones oraz jej europejską reprezentację firmę STOXX. Publikacja pierwszych indeksów miała miejsce we wrześniu 1999 roku, od tamtej pory powstało ponad kilkanaście różnych indeksów dla świata, regionów bądź branż. Podstawowym kryterium branym pod uwagę przy selekcji spółek do indeksów jest analiza w trzech warstw: ekonomia, ochrona środowiska i odpowiedzialność społeczna
CSI Indeks funduszy inwestycyjnych Calvert obliczany od marca 2000 roku mierzący koniunkturę amerykańskich spółek określanych jako odpowiedzialne społecznie. Orzy selekcji spółek do indeksu prowadzona jest analiza pod kątem ich produktów (rodzaj tworzonych produktów), środowiska (ochrona i zanieczyszczenie), miejsca pracy (przestrzeganie zasad i norm) i uczciwości.
DAX obliczane od sierpnia 2006 roku indeksy giełdy niemieckiej dla spółek z indeksu DAX prowadzących odpowiednią politykę inwestycyjną oraz spółek branży alternatywnych energii
JSE SRI Indeks giełdy w Johannesburgu obliczane od maja 2004 roku dla największych spółek tej giełdy uwzględnianych w indeksie JSE. Podstawowym kryterium selekcji spółek poza prowadzeniem biznesu odpowiedzialnego społecznie jest przestrzeganie praw człowieka
BOVESPA ISE Indeks obliczany od stycznia 2005 roku obejmujący swoim portfelem największe spółki giełdy brazylijskiej.

Tomasz K Wiśniewski,
Przewodniczący Komitetu Indeksów Giełdowych przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie