RESPECT Index obchodzi 5-lecie

Dodano: 19.12.2014

 • 24 spółki w VIII edycji RESPECT Index-u, w tym trzy nowe: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., ENERGA S.A. i RAWLPLUG S.A.
 • W porównaniu z poprzednią edycją nastąpiła poprawa jakościowa większości audytowanych wskaźników 
 • Stopa zwrotu RESPECT Index-u od jego pierwszej publikacji w listopadzie 2009 r. wyniosła 70%
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ogłosiła skład indeksu RESPECT – indeksu spółek odpowiedzialnych. W jego skład będą wchodziły 24 spółki, w tym trzy nowe: Lubelski Węgiel Bogdanka S.A., ENERGA S.A. i RAWLPLUG S.A.

Nowy skład indeksu będzie obowiązywał od 22 grudnia 2014 r.
 
W skład RESPECT Index-u weszła rekordowa liczba 24 spółek (w kolejności alfabetycznej):
 • Apator S.A.
 • Bank BPH S.A.
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Bank Millennium S.A.
 • Bank Zachodni WBK S.A. 
 • Budimex S.A.
 • Elektrobudowa S.A.
 • Energa S.A. – nowa spółka w indeksie
 • GPW S.A. 
 • Grupa Azoty S.A. 
 • Grupa LOTOS S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 
 • KGHM Polska Miedź S.A.
 • Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. – nowa spółka w indeksie
 • Orange Polska S.A.
 • PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. 
 • Pelion S.A. 
 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
 • Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 • Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.
 • RAWLPLUG S.A. – nowa spółka w indeksie
 • Tauron Polska Energia S.A. 
 • Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A.
   
- Na podstawie naszych ostatnich kontaktów ze światowymi inwestorami mogę powiedzieć, że jest z ich strony coraz większe zainteresowanie spółkami prowadzącymi działalność w sposób odpowiedzialny. Potwierdzają to też prowadzone na świecie badania. Cieszę się, że RESPECT Index przyciąga również coraz większą uwagę emitentów. W tym roku dołączyły do niego trzy nowe spółki. Chciałbym pogratulować wszystkim firmom, które znalazły się w indeksie, transparentnego i odpowiedzialnego podejścia do prowadzenia swojego biznesu – powiedział Paweł Tamborski, prezes GPW. 
 
- Przeprowadzona weryfikacja pokazuje, że choć nadal dostrzec można wśród spółek notowanych w Indeksie grupę liderów, to jednak bardziej nasilone starania podejmowane są obecnie ze strony większości tworzących go spółek. Aktywnie i w sposób systemowy przyjmują one dobre praktyki we wszystkich obszarach ESG. Wpływa to nie tylko na sposób postrzegania spółek przez ich otoczenie, ale również na poziom ich dojrzałości organizacyjnej – ważnej dla skutecznej realizacji ich strategii biznesowych. Pozwala to z optymizmem patrzeć na przyszłość Indeksu i tworzących go podmiotów – powiedział Jakub Bojanowski, partner Deloitte. 
 
Podsumowanie audytu spółek:
 • 94% badanych spółek określiło cele w zakresie ograniczenia lub nie zwiększania stopnia zużycia paliw, energii, surowców i materiałów oraz monitorowało stopień osiągnięcia przyjętych celów. 58% spółek raportuje stopień osiągnięcia ww. celów zarządowi (w 2013 r. - 50%).
 • 62,5% spółek wyznaczyło w ramach polityki personalnej mierzalne cele, które są regularnie monitorowane (w 2013 r. - 44%).
 • 78% spółek cyklicznie przeprowadza badania satysfakcji wśród pracowników (w 2013 r. - 70%).
 • 67% spółek przyjęło wymóg obligatoryjnego umieszczania w umowach z dostawcami standardowych klauzul etycznych, społecznych lub środowiskowych (w 2013 r. - 61%).
 • 50% spółek umieszcza w umowach zobowiązania dostawcy do poddania się audytowi pod kątem zgodności z wymogami klauzul środowiskowych, etycznych lub społecznych (w 2013 r. - 35%).
 • 33% spółek przeprowadziło audyt pod kątem zgodności z wymogami klauzul środowiskowych, etycznych lub społecznych u dostawcy (w 2013 r. - 22%).
 • 79% spółek prowadzi regularny dialog z wybranymi kluczowymi grupami interesariuszy (w 2013 r. - 78%).
 • 71% spółek przygotowuje raporty w oparciu o wytyczne GRI (w 2013 r. - 61%). 42% poddaje ww. raporty niezależnej weryfikacji (w 2013 r. - 26%).
 • 50% spółek opracowało strategię odpowiedzialnego biznesu, która definiuje cele spółki w zakresie odpowiedzialnego biznesu i działania służące realizacji celów, określa mierniki, zasady monitoringu i ewaluacji przyjętych celów, pokazuje podejście spółki do dialogu z kluczowymi interesariuszami i jest powiązana ze strategią biznesową (w 2013 r. - 43%). 38% spółek monitoruje realizację ww. strategii (w 2013 r. - 22%)
 • 67% spółek ustanowiło rzecznika ds. etyki lub komisję ds. etyki, których działalność jest raportowana zarządowi (w 2013 r. - 61%).
 • 92% spółek posiada politykę i procedury w zakresie zarządzania ryzykiem. 83% uwzględnia w procesie zarządzania ryzykiem kategorie ryzyk środowiskowych i społecznych (w 2013r. - 65%). 83% prowadzi monitoring ryzyk (w 2013 r. - 65%).
 • 71% spółek przeprowadza kompleksowy przegląd kluczowych elementów systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, a raport z przeglądu prezentowany jest zarządowi i radzie nadzorczej (w 2013 r. - 74%).
RESPECT Index to pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej indeks spółek odpowiedzialnych. Projekt został wprowadzony przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w 2009 roku, kiedy ogłoszono pierwszy skład indeksu. 
 
Zgodnie z obecną formułą, badanie spółek i rewizja składu indeksu jest przeprowadzana raz w roku, w jego drugiej połowie. Skład indeksu jest wyłaniany spośród największych spółek giełdowych z indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80.
 
RESPECT Index obejmuje swoim portfelem polskie i zagraniczne spółki z Głównego Rynku GPW, działające zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania w zakresie ładu korporacyjnego (ang. corporate governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, a także z uwzględnieniem czynników środowiskowych, społecznych i ekonomicznych (ang. ESG – Environmental, Social, Governance). Trafiają do niego spółki, które przeszły weryfikację prowadzoną przez GPW i Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, w zakresie wyżej wymienionych obszarów, a także audyt prowadzony przez partnera projektu, którym od jego pierwszej edycji jest firma Deloitte.
 
Udziały spółek w indeksie są określane na takich samych zasadach, jak w przypadku innych indeksów giełdowych, a więc pod uwagę brane są akcje w wolnym obrocie, przy czym wagi największych spółek są ograniczane do 25%, gdy liczba uczestników jest mniejsza niż 20 spółek lub do 10% w pozostałych przypadkach. 
 
Od pierwszej publikacji 19 listopada 2009 roku do grudnia 2014 r. stopa zwrotu indeksu RESPECT Index wyniosła 70%. 
 
www_RespectIndex_124.jpg