GPW uruchamia indeks WIG-ESG

Dodano: 13.08.2019

Warszawa, 13 sierpnia 2019 r.

GPW uruchamia indeks WIG-ESG

KOMUNIKAT PRASOWY

  • GPW rozpoczyna publikację indeksu WIG-ESG, w skład którego wejdą spółki z indeksów WIG20 i mWIG40
  • Wagi spółek w WIG-ESG będą zależeć od liczby akcji w wolnym obrocie skorygowanej o wyniki rankingu ESG przygotowanego przez Sustainalytics i ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego
  • WIG-ESG będzie instrumentem bazowym dla funduszu pasywnego zarządzanego przez NN Investment Partners TFI

3 września 2019 roku Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) rozpocznie publikację nowego indeksu WIG-ESG. Będzie on obejmował spółki znajdujące się w indeksach WIG20 i mWIG40, a więc największe firmy notowane na GPW. Wagi spółek w indeksie będą, tak jak w przypadku innych indeksów, zależeć od liczby akcji w wolnym obrocie, skorygowanej w oparciu o ranking ESG oraz ocenę stosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

- Ze względu na dynamicznie rozwijający się rynek społecznie odpowiedzialnego inwestowania zdecydowaliśmy się wprowadzić nowy indeks WIG-ESG. Współpracujemy z niezależną firmą Sustainalytics, która ma międzynarodową renomę i dostarcza dane z zakresu ESG dla największych firm inwestycyjnych i indeksowych na świecie. Ponadto, od razu zostanie stworzony produkt inwestycyjny oparty o indeks WIG-ESG przy współpracy z NN Investment Partners TFI. Będzie to fundusz, który przykłada szczególną wagę do kwestii ESG przy budowaniu portfela inwestycyjnego. Pierwsza odsłona indeksu WIG-ESG ma przede wszystkim zwrócić uwagę spółek i potencjalnych inwestorów na kryteria ESG w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zakładamy, że w kolejnych latach, elementy środowiskowe, społeczne oraz kodeks dobrych praktyk będą miały coraz większy wpływ zarówno na wagi poszczególnych uczestników w indeksie, jak i na sam jego skład - mówi Izabela Olszewska, Członek Zarządu GPW.

Ranking ESG spółek, stanowiący jedno z kryteriów ustalania wag w indeksie, będzie powstawać na podstawie raportów Sustainalytics. Sustainalytics, międzynarodowa firma specjalizująca się w dostarczaniu usług z obszaru ESG, określa skoring spółek na podstawie ogólnie dostępnych informacji publikowanych przez spółki. Analizowane są takie dane jak: raporty roczne spółek, raporty zawierające dane niefinansowe, informacje podawane na stronach internetowych. Metodologia Sustainalytics ocenia ryzyko ESG tj. mierzy ekspozycję danej branży na specyficzne ryzyka związane z kryteriami ESG i ocenia, jak dana firma tymi ryzykami zarządza. Z usług Sustainalytics korzystają globalne firmy obliczające indeksy oraz instytucje zajmujące się inwestowaniem na rynkach kapitałowych na świecie.  

Udziały spółek w indeksie będą także zależeć od poziomu stosowania zasad ładu korporacyjnego zawartych w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016”. Opierając się na publikowanych oświadczeniach spółek w tym zakresie, Giełda będzie przyznawać spółkom wagi zależne od liczby stosowanych zasad i jakości publikowanych oświadczeń.

Informacje o indeksie będą podawane co minutę, od rozpoczęcia do zakończenia sesji. Dodatkowo udział największych spółek będzie ograniczany do limitów wynikających z reguły 5/10/40 (największa spółka do 10%, spółki o wadze powyżej 5% nie mogą w sumie przekraczać w indeksie wagi 40%). WIG-ESG będzie indeksem dochodowym. Pierwszym produktem opartym o indeks WIG-ESG będzie fundusz NN Investment Partners TFI.

– W NN Investment Partners TFI włączyliśmy do procesu inwestycyjnego analizę czynników środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG – environment, society, governance) już w 2016 r. Dziś analizę pozafinansowych aspektów działalności spółek stosujemy  przy zarządzaniu wszystkimi funduszami, które mamy w ofercie. Jej naturalnym uzupełnieniem jest polski fundusz typu „tracker”, naśladujący giełdowy indeks, którego konstrukcja uwzględniałaby kryteria ESG. Przy jego uruchomieniu rozważaliśmy współpracę z kilkoma podmiotami, również zagranicznymi. Zdecydowaliśmy się na współpracę z Giełdą Papierów Wartościowych – komentuje Robert Bohynik, członek zarządu, dyrektor inwestycyjny NN Investment Partners TFI.

Fundusz NN Indeks Odpowiedzialny powstanie z przekształcenia funduszu NN Akcji 2, którego aktywa sięgają 1,6 mld zł. Kryterium płynności oraz wielkości spółek ma więc podstawowe znaczenie przy wyliczaniu indeksu WIG-ESG.

- Fundusze NN Investment Partners TFI włączają analizę ESG do procesu inwestycyjnego w różnym zakresie. Mamy w ofercie portfel inwestujący wyłącznie w spółki – głównie zagraniczne – realizujące cele zrównoważonego rozwoju ONZ (UN SDGs). Mamy fundusze stawiające na emitentów – również z Polski -
o najwyższych skoringach ESG. Mamy wreszcie fundusze oparte przede wszystkim na wykluczeniu spółek, które prowadzą niezadowalająca politykę w zakresie ESG.  NN Indeks Odpowiedzialny będzie funduszem tego trzeciego rodzaju. Do jego portfela trafią również akcje przedsiębiorstw, które być może dziś nie są prymusami w obszarze ESG, ale pracują nad poprawą w tym zakresie. Uruchamianie tego typu funduszy to nasz pomysł na wspieranie zmian na lepsze oraz współpracę z emitentami nad odciążaniem środowiska naturalnego i wprowadzaniem wyższych standardów ładu korporacyjnego. W ten sposób tworzymy wartość nie tylko dla inwestorów, ale w dłuższej perspektywie również dla społeczeństwa
– wyjaśnia Robert Bohynik.

Badania przeprowadzone przez NN Investment Partners we współpracy European Centre for Corporate Engagement (ECCE) Uniwersytetu w Maastricht pokazują, że portfel złożony ze spółek nawet o przeciętnych skoringach ESG, ale pracujących nad poprawą swoich ocen, ma wyższy współczynnik Sharpe’a niż portfel spółek, których skoring jest odpowiednio wysoki. Wysoki współczynnik Sharpe’a oznacza, że zysk z inwestycji został osiągniętych przy stosunkowo mniejszych wahaniach notowań.

Zarówno inwestorzy instytucjonalni, jak i indywidualni przywiązują coraz większe znaczenie do kwestii odpowiedzialnego inwestowania. Na początku 2018 roku aktywa funduszy inwestujących zgodnie z kryteriami odpowiedzialności społecznej (SRI – Socially Responsible Investing) na całym świecie wynosiły 30,7 bn USD, co oznacza wzrost o 34% w stosunku do danych z 2016 roku (według danych GSIA). Największy udział w globalnym rynku mają europejskie fundusze z aktywami w zarządzaniu o wartości 14,1 bn USD, a następnie fundusze amerykańskie z aktywami na poziomie 12bn USD (według danych GSIA1 na początek 2018 r.). Ponadto zeszłoroczne badania organizacji Eurosif wykazały, że inwestowanie w ESG w Europie jest szybko rosnącą strategią (pięciokrotny wzrost w latach 2013-2017). W szczególności wśród inwestorów indywidualnych zanotowano dziewięciokrotny wzrost udziału tego typu inwestycji w portfelu: z 3,4% w 2013 r., do 30,7% w 2017 r.

GPW od lat promuje wśród notowanych spółek najwyższe standardy w obszarach ESG (Environment, Social, Governance). Dotychczas GPW publikowała RESPECT Index, który przez 10 lat funkcjonowania spełnił swoje założenia edukacyjne. Wraz z rozpoczęciem publikacji indeksu WIG-ESG uruchomimy indeks, który będzie miał bardzo silny cel inwestycyjny. Do końca 2019 roku GPW będzie publikowała równocześnie indeks WIG-ESG oraz RESPECT Index, a od 1 stycznia 2020 r. będzie publikowany wyłącznie indeks WIG-ESG.

Uchwała Nr 804/2019 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 12 sierpnia 2019  r. w sprawie szczegółowych zasad konstrukcji i podawania do publicznej wiadomości indeksu WIG-ESG

__________________
1 GSIA – Global Sustainable Investment Alliance

***

Grupa Kapitałowa GPW (GK GPW) prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. W 2018 r. Agencja indeksowa FTSE Russell zakwalifikowała polski rynek kapitałowy do grona rynków rozwiniętych. Prowadzone przez GK GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl