Działalność charytatywna

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie podejmuje liczne działania i inicjatywy, które mają na celu wspieranie edukacji, nauki, kultury i dziedzictwa narodowego.

Uznając edukację za główny czynnik rozwoju społecznego Giełda Papierów Wartościowych szczególnie angażuje się oraz inicjuje przedsięwzięcia w obszarze krzewienia wiedzy o rynku kapitałowym. Aby móc jak najlepszej realizować ten cel Giełda powołała do życia Fundację Edukacji Rynku Kapitałowego.

GPW angażuje się także w akcje społeczne oraz ofiaruje pomoc charytatywną polegającą na wspomaganiu finansowym potrzebujących za pośrednictwem wyspecjalizowanych organizacji.

Giełda stale współpracuje z instytucjami wymienionymi poniżej, udzielając im wsparcia w ramach prowadzonej działalności:

Fundacja GPW – celem fundacji jest inicjowanie i wspieranie działań edukacyjnych, promujących Giełdę jako naturalny element nowoczesnej gospodarki.

Fundacja im. L. Pagi  - celem fundacji jest działalność oświatowo-wychowawcza związana z promowaniem dobrych praktyk w działalności gospodarczej, a także wspieranie utalentowanych studentów i absolwentów szkół wyższych zajmujących się problematyką gospodarczą.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości – pozarządowa organizacja pożytku publicznego, której celem jest przygotowanie dzieci i młodzieży do życia w warunkach gospodarki rynkowej oraz umożliwienie młodym ludziom zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności ułatwiających realizację planów zawodowych.

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych – stowarzyszenie prowadzi  działalność mającą na celu kompleksową pomoc inwestorom indywidualnym we wszystkich sferach inwestycji giełdowych.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych - organizacja samorządowa spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, podejmuje prace na rzecz rozwoju rynku kapitałowego, poprzez działania edukacyjne, promujące i lobbingowe. Działa na rzecz integracji środowiska emitentów papierów wartościowych, organizując szkolenia i  seminaria.

AIESEC – międzynarodowa organizacja młodzieżowa, która  poprzez program wymiany praktyk zapewnia swoim członkom zintegrowany proces rozwojowy, który daje możliwość sprawdzenia się w roli lidera, wzięcia udziału w stażach międzynarodowych oraz dostęp do globalnego środowiska opartego na aktywnym zdobywaniu wiedzy.

Polski Instytut Dyrektorów – fundacja propagująca nowoczesne standardy corporate governance w Polsce.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - celem stowarzyszenia jest popularyzowanie wiedzy ekonomicznej w Polsce, działalność opiniotwórcza, podnoszenie kwalifikacji, integracja środowiska ekonomistów.

Stowarzyszenie Dealerów Bankowych ACI Polska – organizacja propagująca wiedzę o rynkach i instrumentach finansowych.

Fundacja Godła Promocyjnego – celem fundacji jest promowanie w kraju oraz za granicą polskich produktów, usług oraz gmin. Najlepsze produkty i usługi wyłaniane są rokrocznie w Konkursie o przyznanie Polskiego Godła Promocyjnego "Teraz Polska", od 2007r. nagradzane są także gminy.

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia – celem Fundacji jest wspieranie rozwoju kultury i nauki chrześcijańskiej, podnoszenie szans edukacyjnych młodzieży z małych miast i wsi. Jedną z form działania jest prowadzenie programów stypendialnych dla uzdolnionej młodzieży gimnazjalnej pochodzącej z zaniedbanych terenów wiejskich – dotacja przekazana na program stypendialny.

Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami – Komitet opiekuje się zabytkowymi kaplicami i nagrobkami oraz zielenią cmentarza, a także inicjuje i realizuje prace konserwatorskie obiektów zabytkowych.

Wsparliśmy także dotacjami na cele charytatywne fundacje, domy dziecka oraz organizacji  działające na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, znajdujących  się w trudnej sytuacji życiowej, m.in.: Caritas Polska, UNICEF.