Indeksy CSR na świecie

Od końca lat 90-tych XX wieku obserwujemy znaczący wzrost liczby wskaźników (benchmarków), których nadrzędnym celem jest opisywanie koniunktury wśród spółek spełniających określone wymogi CSR.

Instytucje wprowadzające te instrumenty finansowe najczęściej kierują się dwoma motywami. Po pierwsze indeksy odpowiedzialne są tworzone w celu wyznaczenia benchmarku dla spółek prowadzących działania CSR. Po drugie zaś, mają stanowić realną referencję dla inwestorów uwzględniających w swoich decyzjach inwestycyjnych kryteria ESG (Enviroment, Social, Governance).

Pierwsze indeksy CSR powstawały w Stanach Zjednoczonych. Za pioniera tego zjawiska należy uznać firmę Dow Jones, która we wrześniu 1999 roku rozpoczęła publikację indeksu SI (Sustainability Index). Rok później fundusz Calvert rozpoczął publikację indeksu CSR, zaś w lipcu 2001 roku pierwszy indeks (FTSE4Good) opublikowała angielska firma FTSE.

Indeksy CSR oprócz swojej podstawowej roli, czyli dostarczania informacji o bieżącej koniunkturze wśród spółek danego segmentu, stają się coraz częściej podstawą dla konstrukcji w oparciu o ich skład portfeli funduszy inwestycyjnych.

Powstawanie różnego rodzaju funduszy inwestujących w portfele indeksów odpowiedzialnych społecznie skutkuje wzrostem zainteresowana spółkami, które są uczestnikami tych indeksów. Z drugiej strony zjawisko to prowadzi do wzrostu zainteresowania poszczególnych spółek przynależnością do tych indeksów. Można zatem stwierdzic, że to nie tylko rozwój CSR doprowadził do powstawania indeksów i dedykowanych funduszy inwestycyjnych, ale obecnie to indeksy CSR motywują spółki do stosowania poszczególnych zasad ESG w prowadzonej przez siebie działalności biznesowej.

Indeksy CSR na świecie:

  • Dow Jones Sustainability Index series (DJSI)
Wprowadzony we wrześniu 1999 r. przez Dow Jones, STOXX Limited i SAM Group – Sustainable Asset Management. Od tamtej pory powstało ponad kilkanaście różnych indeksów dla świata, regionów bądź branż. Metodologia DJSI jest oparta na selekcji pozytywnej i ma na celu wyłonienie spółek tzw. best in class. Podstawowym kryterium branym pod uwagę przy selekcji spółek do indeksów jest analiza w trzech warstw: ekonomia, ochrona środowiska i odpowiedzialność społeczna.

Więcej o DJSI:
http://www.sustainability-index.com/

  • Calvert Social Index (CSI)
Indeks funduszy inwestycyjnych Calvert, obliczany od marca 2000 roku, mierzący koniunkturę amerykańskich spółek, określanych jako odpowiedzialne społecznie. Przy selekcji spółek do indeksu prowadzona jest analiza pod kątem ich produktów (rodzaj tworzonych produktów), środowiska (ochrona i zanieczyszczenie), miejsca pracy (przestrzeganie zasad i norm) i uczciwości.

Więcej o CSI:
http://www.calvert.com/sri-index.html

  • FTSE4GOOD series
Wprowadzony przez London Stock Exchange i Finacial Times w lipcu 2001 r. Obecnie obliczane są indeksu dla całego świata, wybranych rynków oraz regionów. Selekcja spółek do indeksów obejmuje selekcję negatywną (wykluczane są spółki zajmujące się produkcją broni, używek czy nie przestrzegające zasad równości społecznej) oraz pozytywną (działanie na rzecz ochrony środowiska, rozwijanie pozytywnych relacji z otoczeniem, utrzymanie i rozwój praw człowieka, walka z korupcją). Indeksy te mają, jako jedyne, specjalny status uznawany przez UNICEF.

Więcej o indeksach FTSE4GOOD:
http://www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/index.jsp

  • FTSE Johannesburg Stock Exchange Socially Responsible Index (JSE SRI)
Wprowadzony w maju 2004 przez Johannesburg Stock Exchange przy współpracy z EIRIS, FTSE4GOOD – FTSE International Ltd. i KPMG. Głównym celem twórców indeksu było wprowadzenie benchmarku dla inwestorów oraz pośrednio wsparcie i promocja odpowiedzialnego zarządzania w regionie Afryki Południowej. Johannesburg Stock Exchange Socially Responsible Index był pierwszym tego typu instrumentem finansowym wprowadzonym na rynkach wschodzących. Podstawowym kryterium selekcji spółek poza prowadzeniem biznesu odpowiedzialnego społecznie jest przestrzeganie praw człowieka

Więcej o JSE SRI:
http://www.jse.co.za/About-Us/SRI/Introduction_to_SRI_Index.aspx

  • Sao Paolo Stock Exchange Corporate Sustainability Index (ISE)
Wprowadzony przez BOVESPA, Sao Paulo Stock Exchange przy współpracy z Center for Sustainability Studies of Fundaçao Getulio Vargas (CES-FGV) oraz IFC (International Finance Corporation) w grudniu 2005 roku. Ideą twórców indeksu było wprowadzenie benchmarku dla inwestorów zainteresowanych odpowiedzialnym inwestowaniem oraz promocja CSR wśród brazylijskich firm.
Metodologia jest oparta na selekcji pozytywnej (kryteria ESG).

Więcej o ISE:
http://www.bmfbovespa.com.br/Indices/download/ISE_ing.pdf

  • KLD Global Sustainability Index Series (GSI)
Wprowadzony przez KLD Research & Analytics w październiku 2007 r. Indeks stanowi benchmark stworzony w oparciu o kryteria ESG w odniesieniu do trzech obszarów geograficznych: Ameryka Płn., Europa, Azja i Pacyfik. Metodologia indeksu opiera się na selekcji pozytywnej (kryteria ESG).

Więcej o KLD GSI:
http://www.kld.com/indexes/gsindex/index.html