Kryteria oceny spółek

Projekt RESPECT Index jest skierowany do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, z wyłączeniem rynku NewConnect, spółek zagranicznych i duallistingowanych.  Składa się z trzech etapów:

Etap I ma na celu wskazanie grupy spółek o najwyższej płynności, czyli tych, które znajdują się w portfelach indeksów:

 1. WIG20 (opis, skład)
 2. mWIG40 (opis, skład)
 3. sWIG80 (opis, skład)
Rewizja składu wszystkich trzech indeksów odbywa się raz na kwartał (trzeci piątek marca - rewizja roczna, trzeci piątek czerwca, września, grudnia - korekta kwartalna).
Rewizja składu Indeksu RESPECT odbywa się raz na rok, czyli w pierwszym etapie kolejnych edycji badania brane są pod uwagę spółki wchodzące w skład indeksów WIG20, mWIG40, SWIG80 po rewizji w czerwcu danego roku.


Etap II obejmuje ocenę praktyk spółek w zakresie ładu korporacyjnego (Corporate Governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, dokonywaną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie we współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych na podstawie ogólno dostępnych raportów, publikowanych przez spółki oraz ich stron internetowych.

Kryteria:
 1. Obciążenie sankcjami KNF i/lub GPW w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych (obecność kar dyskwalifikuje udział spółki w dalszym badaniu).
 2. Nienagannie raportowanie w zakresie Corporate Governance oraz ładu informacyjnego:
 • jakość raportów bieżących,
 • fakt korygowania wcześniej opublikowanych raportów,
 • ilość korekt i ich waga.

Podczas weryfikacji dwóch pierwszych kryteriów II etapu, czyli obecności sankcji KNF i jakości wypełniania obowiązków informacyjnych, brany jest pod uwagę okres 6 miesięcy wstecz czyli:

 • w edycji wiosennej projektu - I kwartał danego roku i IV kwartał roku poprzedniego
 • w edycji jesiennej projektu - II i III kwartał danego roku
 1. Prowadzenie strony internetowej według modelu wprowadzonego przez GPW - ocena stron internetowych spółek pod kątem jakości komunikacji z inwestorami, jej szybkości i skuteczności:
 • szybkość udzielania merytorycznych odpowiedzi na zapytania dotyczące relacji inwestorskich przekazane za pomocą strony internetowej
 • publikacja na stronie:
  • podstawowych dokumentów korporacyjnych (statut i regulaminy organów spółki etc.)
  • życiorysów zawodowych członków organów spółki
  • raportów bieżących i okresowych
  • rocznych sprawozdań z działalności rady nadzorczej
  • informacji o strukturze akcjonariatu  
  • kalendarium wydarzeń korporacyjnych
  • podstawowych wskaźników finansowych spółki
 • funkcjonowanie na stronie działającej wyszukiwarki treści
 • umieszczenie na stronie odnośników do stron innych instytucji rynku kapitałowego (np. KNF, GPW, SEG)      
 • wykorzystywanie nowoczesnych sposobów komunikacji z inwestorami
 • dostępność strony w języku angielskim  

Podczas oceny stron internetowych spółek SEG ocenia ich zawartość i funkcjonalność pod kątem Relacji Inwestorskich na moment badania, czyli:

 • w edycji wiosennej projektu - kwiecień danego roku
 • w edycji jesiennej projektu - listopad danego roku

 

Etap III to ocena poziomu i stopnia kompleksowości działań podejmowanych przez spółki i adresowanych do grona ich interesariuszy, które stanowią wyraz ich szeroko rozumianej odpowiedzialności społecznej. Ocena ta przeprowadzana jest w oparciu o ankiety wypełniane przez spółki oraz wyniki ich weryfikacji, realizowanej przez Partnera Projektu – firmę Deloitte.


Podstawowe kryteria, które wykorzystywane są w procesie oceny należą do następujących kategorii:

1. Enivironmental (czynniki środowiskowe):

 • zarządzanie środowiskowe
 • ograniczanie oddziaływania środowiskowego
 • bioróżnorodność
 • aspekty środowiskowe produktów/usług

2. Social (czynniki społeczne):

 • BHP
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • relacje z dostawcami
 • dialog z interesariuszami
 • raportowanie społeczne

3. Governance (czynniki ekonomiczne):

 • zarządzanie strategiczne
 • kodeks postępowania
 • zarządzanie ryzykiem
 • zarządzanie ryzykiem nadużyć
 • audyt wewnętrzny i system kontroli
 • relacje z klientami
 •