Odpowiedzialne inwestowanie

Odpowiedzialne Inwestowanie (ang. Socially-Responsible Investing, SRI) jest to strategia inwestowania środków indywidualnych lub należących do instytucji, która w równym stopniu dąży do maksymalizacji zysku, co do osiągnięcia dobra społecznego. Występuje również pod nazwami: etyczne inwestowanie, zrównoważone inwestycje, zielone inwestycje.

Inwestorzy społecznie odpowiedzialni w swoich decyzjach inwestycyjnych uwzględniają aspekty związane ze środowiskiem, społeczeństwem i ładem korporacyjnym (ang.  ESG - Environment, Social, Governance) i uprzywilejowują te przedsiębiorstwa, które praktykują takie zasady, jak zrównoważony rozwój, ochrona środowiska, ochrona praw konsumenta, prawa człowieka, czy różnorodność.

Globalny rynek aktywów społecznie odpowiedzialnych wycenia się na 22,9 bln USD (według danych GSIA na początek 2016 r.). Stanowi to ponad 1/4 wartości całego rynku zarządzania aktywami w regionach poddanych badaniu[1]. Dla porównania, wartość rynku społecznie odpowiedzialnego inwestowania w 2014 r. wynosiła około 18,3 bln USD, co oznacza ponad 25-procentowy wzrost w ciągu dwóch lat. Rynek europejski w 2016 r. stanowił ponad 50% wartości światowego rynku społecznie odpowiedzialnego inwestowania. Wartość europejskich aktywów SRI w Europie wynosiła około 12 bln USD, co potwierdza dominującą rolę regionu w zarządzaniu aktywami finansowymi zgodnie z wytycznymi społecznie odpowiedzialnego inwestowania. Rynek aktywów SRI w Stanach Zjednoczonych, w tym samym okresie, osiągnął wartość 8,7 bln USD, a w pozostałych regionach wartość rynku SRI kształtowała się w przedziale 50 - 500 mld USD. Wielkość aktywów SRI na świecie według regionów przedstawia tabela.


Tabela. Wartość globalnych aktywów SRI według regionów w wybranych latach (w mld USD)

Region

2012

2014

2016

Zmiana 2014-2016

CAGR 2014-2016

Europa

8 758

10 775

12 040

11,7%

5,7%

USA

3 740

6 572

8 723

32,7%

15,2%

Kanada

589

729

1 086

49,0%

22,0%

Azja (ex Japan)

64

45

52

247,5%

86,4%

Australia i Nowa Zelandia

178

148

516

15,7%

7,6%

Japonia

10

7

474

6689,6%

724,0%

Afryka

229

b.d.

b.d.

-

-

Suma

13 568

18 276

22 890

25,2%

11,9%


Źródło: Justyna Kłobukowska, na podstawie Global Sustainable Investment Review 2016, Global Sustainable Investment Alliance, GSIA 2017, s. 7; Global Sustainable Investment Review 2012, Global Sustainable Investment Alliance, GSIA 2013, s. 9.

Źródło: Eurosif 2010 European SRI Study

Przydatne linki:

Principles for Responsible Investment (ONZ)

EuroSIF (Unia Europejska)

Forum Społecznego Inwestowania (Stany Zjednoczone)