Partnerzy

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

logo_pl.jpg

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest największą giełdą regionu Europy Środkowo-Wschodniej i organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. Od 2006 jest w czołówce giełd europejskich pod względem liczby i wartości IPO. W 2009 roku warszawska giełda po raz pierwszy w historii zajęła pod tym względem pierwsze miejsce wśród wszystkich europejskich rynków giełdowych, a w roku 2010 r., zarówno pod względem liczby jak i wartości IPO, była drugim rynkiem w Europie.

Warszawska giełda inicjuje i wprowadza istotne dla całego polskiego rynku kapitałowego zmiany jakościowe podnoszące płynność obrotu i efektywność giełdy, jako mechanizmu pozyskiwania kapitału. W ostatnich dwóch latach GPW uruchomiła i rozwinęła nowe rynki -  NewConnect, Catalyst i POEE Rynek Energii. Obecnie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie prowadzi obrót instrumentami finansowymi i towarami na następujących rynkach:
  • Główny Rynek (od 16 kwietnia 1991 r.) - przedmiotem handlu są akcje, obligacje, certyfikaty inwestycyjne, produkty strukturyzowane, etf-y oraz instrumenty pochodne.
  • NewConnect (od 30 sierpnia 2007 r.) - rynek akcji dla młodych firm z dużym potencjałem rozwojowym, działający w formule alternatywnego systemu obrotu, co wiąże się m.in. z niższymi kryteriami dopuszczeniowymi.
  • Catalyst (od 30 września 2009 r.) - rynek obligacji będący platformą finansowania i obrotu instrumentami dłużnymi emitowanymi przez przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego.  
  • TGE (od lutego 2012 r.) - rynek energii  i gazu będący platformą obrotu dla wszystkich kategorii uczestników rynku towarowego, w tym producentów, spółek obrotu i odbiorców końcowych
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest organizatorem projektu RESPECT, odpowiedzialnym m.in. za przeprowadzenie badania, ogłoszenie jego wyników, obliczanie i publikację indeksu oraz koordynację pracy wszystkich Partnerów.

Deloitte
logo_deloitte.gif
Deloitte Polska jest jedną z wiodących firm doradczych w kraju, świadczącą usługi profesjonalne w obszarach: audytu, doradztwa podatkowego, doradztwa prawnego, konsultingu strategicznego oraz technologicznego, zarządzania ryzykiem i doradztwa finansowego.

W Polsce firma Deloitte rozpoczęła swoją działalność w roku 1990. Główne biuro mieści się w Warszawie, a sieć biur lokalnych obejmuje największe miasta polskie: Kraków, Gdańsk, Łódź, Wrocław, Katowice, Poznań oraz Szczecin. W polskich biurach jest zatrudnionych łącznie ponad 1000 pracowników.

Przez 20 lat obecności w Polsce firma Deloitte rozwijała się, zwiększając grono pracowników i klientów, między innymi poprzez połączenia z lokalnymi firmami audytorskimi i księgowymi. Dzięki tej strategii firma Deloitte oferuje klientom usługi najwyższej jakości, łączące wiedzę i zasoby globalnej firmy, obejmujące 170 000 pracowników w 140 krajach, z cennym doświadczeniem specjalistów działających na lokalnych rynkach.

Deloitte Polska obsługuje duże krajowe przedsiębiorstwa, instytucje sektora finansowego i instytucje publiczne oraz obecne w Polsce firmy międzynarodowe. Chcąc spełnić oczekiwania klientów, oferuje im kompleksowe, uzupełniające się usługi, działając według jednolitych standardów, stosując te same metodologie i dostarczając najwyższej jakości usługi obejmujące wszystkie branże i sektory gospodarki. 
 
W ramach projektu RESPECT firma Deloitte (Deloitte Advisory Sp. z o.o.) odpowiedzialna jest za przeprowadzanie weryfikacji poziomu i stopnia kompleksowości działań podejmowanych przez spółki i adresowanych do grona ich interesariuszy, które stanowią wyraz ich szeroko rozumianej odpowiedzialności społecznej. Weryfikacja dokonywana jest w ramach III Etapiu badania, w oparciu o odpowiedzi udzielone przez spółki w ankiecie RESPECT oraz na podstawie dokumentów okazywanych przez spółki. Weryfikacja przeprowadzana przez Partnera ukierunkowana jest na potwierdzenie zgodności ze stanem faktycznym wszystkich odpowiedzi udzielonych przez spółki.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG)
logo_od_1993_SEG.JPG 
Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych istnieje od roku 1993 roku. Oferuje pomoc i konsultacje dla spółek członkowskich w zakresie wymogów prawnych, regulacji rynku, relacji inwestorskich. Obecnie SEG skupia ponad 230 spółek notowanych na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych oraz alternatywnym rynku NewConnect, reprezentujących ponad 80 proc. kapitalizacji emitentów krajowych. Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest organizacją samorządową notowanych spółek, do której przynależność jest dobrowolna. Celem Stowarzyszenia jest wspieranie spółek w aspekcie informacyjnym (przekazywanie informacji o zmianach legislacyjnych możliwie najwcześniej, często na długo przed uchwaleniem przepisów), edukacyjnym (organizacja seminariów i konferencji) oraz prawnym (opracowywanie opinii prawnych, rekomendacji i interpretacji dotyczących nowych przepisów).

W projekcie RESPECT Stowarzyszenie jest odpowiedzialne za ocenę praktyk spółek w zakresie ładu korporacyjnego (Corporate Governance), ładu informacyjnego i relacji z inwestorami, dokonywaną na podstawie stron internetowych spółek w II Etapie badania.

Patroni medialni:
Bizon_PIN.jpg

PB_1.JPG