Budimex

Budimex

Dariusz Blocher, Prezes Zarządu spółki Budimex, odpowiada na pytania związane z projektem RESPECT Index oraz udziałem w nim swojej spółki:

Jakie działania pozwoliły Państwa firmie znaleźć się w elitarnej grupie 15 spółek? Prosimy o kilka przykładów, które mogą zainspirować innych.
Rozwijana od dwóch lat polityka CSR Budimeksu została doceniona przez warszawską GPW. Wśród najważniejszych działań, które w tym czasie podjęliśmy były:
• przystąpienie do Global Compact
• wydanie raportu społecznej odpowiedzialności (poziom C GRI)
• wdrożenie w firmie „Wartości Budimeksu”
• przyjęcie Kodeksu Etyki i powołanie Komisji ds. Etyki
• wdrożenie programu społecznego „Domofon ICE” (www.domofonice.pl)
• zobowiązanie kontrahentów Budimeksu do przestrzegania zasad związanych ze społeczna odpowiedzialnością biznesu – odpowiednie zapisy w umowach
• przeprowadzenie pierwszej w historii firmy akcji wolontariatu pracowniczego
• usprawnienie działań związanych z ochroną środowiska

Czy specyfika Państwa branży ułatwia czy może utrudnia podejmowanie inicjatyw z zakresu CSR?
Budimex jest przedstawicielem branży bardzo silnie oddziałującej na środowisko. Tym bardziej jesteśmy przekonani o konieczności podejmowania takich inicjatyw. Niestety nie jest to łatwe,  gdyż duże procesy inwestycyjne, z uwagi na swoją złożoność, są trudne do ujęcia w ramy CSR. Niemniej wszelkie działania, jakie prowadzimy staramy się wykonywać ze świadomością, że efekty naszej pracy będą stanowiły dziedzictwo pokoleń. Dlatego staramy się ograniczać negatywny wpływ na środowisko.

Co zmotywowało Państwa spółkę do udziału w badaniu RESPECT? Jakie widzicie korzyści z udziału w projekcie?
Jesteśmy przekonani, że inwestorzy darzą większym zaufaniem spółki zarządzane w sposób odpowiedzialny, dlatego traktujemy udział w RESPECT Indeksie jako inwestycję w wartość naszej firmy.

Czy w przypadku Państwa spółki widzą Państwo korelację pomiędzy rozwojem strategii CSR a wzrostem zainteresowania inwestorów?
Działania CSR prowadzimy stosunkowo niedługo, dlatego trudno w chwieli obecnej udowodnić taką tezę. Spodziewamy się, że w dłuższej perspektywie (ok. 5 lat) będziemy w stanie zbadać tę korelację.

Jak oceniają Państwo poziom rozwoju CSR i odpowiedzialnego inwestowania w Polsce?
W dalszym ciągu pozostaje wiele do zrobienia w tej materii. Największym wyzwaniem jest w naszym przekonaniu zbudowanie świadomości i zaufania do CSR wśród klientów. Do tej pory wszystkie badania pokazują, że dla klientów społeczna odpowiedzialność firmy, z której usług korzystają bądź której produkty kupują zajmuje odległe miejsce w hierarchii wartości. Na pierwszym miejscu w dalszym ciągu pozostaje cena. Jesteśmy jednak przekonani, że ta sytuacja będzie się zmieniać na korzyść przedsiębiorstw odpowiedzialnych. Wydaje się również, że w nieodległej przyszłości przedsiębiorstwa działające na terenie Unii Europejskiej będą miały obowiązek raportowania społecznego.